Sunday, June 18, 2017

आरक्षण

बरेच दिवस विचार करतोय की "मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण" याचा व्यत्यास म्हणजे "ब्राह्मणांना ५०% आरक्षण" असा तर नाही?
वास्तविक दोन बोक्यांची, माकडाची आणि गोळ्याच्या वाटणीची गोष्ट पिढ्यानपिढ्या सांगितली जाते आहे. तरी अजून त्याच माकडाकडून वाटणी करून घ्यायची बोक्यांची हौस काही केल्या कमी होत नाही याचे जास्त नवल वाटते.
बोके दिवसेंदिवस खंगतच चाललेत आणि माकडाची चंगळ चालूच आहे.
उठाले रे बाबा!!

No comments:

Post a Comment