Sunday, January 4, 2009

राजहंस ना गरुडही नाही...

राजहंस ना गरुडही नाही
काकबळीचा धनी मी
उच्चकुळीचा नाही
रूप रंग ना तानही नाही
एकाक्ष मजला
अर्ध सत्य पाही
पंख तोकडे झेपही नाही
मर्यादांचे पाश कितीही
मम आत्मा कुंठीत नाही
मुक्त मी निवृत्त मी
दोन शीतांची रीत जगाची
वसे आसक्ती जीवांची
साकल्य मी अभुक्त मी
राजहंस ना गरुडही नाही
मम आत्मा कुंठीत नाही

No comments:

Post a Comment