Sunday, March 22, 2009

यक्ष कधीचा उभा...

अगणित क्षणात काल राहिला

काल संपला आज उगवला

यक्ष कधीचा उभा...

हिरवी राने करपून गेली

रान पाखरे परकी झाली

यक्ष कधीचा उभा...

धुक्यात निजली रान शिवारे

अलगद वारे बकुळ शहारे

यक्ष कधीचा उभा...

उंच धुमारे गगन सावरे

घरट्या मधले भ्रूण भुकेले

यक्ष कधीचा उभा...

पापणीतली अल्लड नाती

काजळ वाती मिटून जाती

यक्ष कधीचा उभा...

No comments:

Post a Comment